Telefon

+90 216 706 51 93

Bağış ve Yardım Politikası

AMAÇ;

İşbu Bağış ve Yardım Politikası (“Politika”), Spectrum Danışmanlık Yazılım ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) tarafından gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlara ilişkin esasları düzenlemektedir. İşbu Bağış ve Yardım Politika’nın amacı, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, toplumsal sorumluluk bilincinin oluşturulması, sosyal ve toplumsal ihtiyacın karşılanması faaliyetlerin bağışlarla özendirilmesidir.

KAPSAM;

Bu politika Spectrum Danışmanlık Yazılım ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin gerçekleştireceği bağış ve yardım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları kapsar

3. BAĞIŞ VE YARDIM İLKE VE ESASLARI;

Hizmet kataloğunun tüm alanlarında istenilen kalite ve talepte nitelikli kaynak sağlanması gereken çözüm ortaklarına kaynak sağlıyoruz. Ayrıca, rehberlik deneyimi olan uzman ekibimizle çözüm ortaklarımıza uçtan uca eğitime yönelik tedarik hizmetleri sunmaktayız. Bu sayede çözüm ortaklarımızın gelişmesine destek oluyoruz.
Yönetim kurulu kararıyla tüm bağış ve yardımların yapılacağı kişi, kurum ya da sivil toplum kuruluşlarının belirlenmesinde; Şirket vizyon, misyon ve etik ilkeleriyle yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurulur.
Şirketimiz; ticaret hukuku, vergi hukuk mevzuatı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm hukuk düzenlemelerine uygun, yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması şartıyla, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve afet bölgelerine, sivil toplum kuruluşlarına, yerel spor kulüplerine, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, diğer öğretim kurumlarına ve bu gibi toplumsal fayda gözeten kültür, sanat, çevre, eğitim ve benzeri sosyal konularda faaliyet gösteren kurumlara Yönetim kurulu kararı ile bağış ve yardımda bulunabilir. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.
Siyasi partilere, siyasi adaylara, siyasi makam yöneticilerine veya kamu yönetimi temsilcilerine, müşterilerimize ve/veya potansiyel müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve bağıl şirketlere bağış yapılmaz.
Yönetim Kurulu ilgili yılda bağış ve yardım yapılmamasına karar verebilir.
Bağış ve Yardımlar mevzuata uygun bir şekilde belgelendirilmiş olmalıdır. Makbuz ve fatura gibi destekleyici belgeler muhasebe birimi tarafından saklanarak gerçekleştirilen işlemler ilgili mevzuata uygun şekilde kayıt altına alınır.
• Bağış ve Yardım işlemleri ayrıca; • Usulsüz bir çıkar sağlama veya yolsuzluğun herhangi bir türü için kullanılma amacı gütmemeli, • Herhangi bir ticari fırsat ile bağlı olmamalı (ihale, sözleşmenin yenilenmesini sağlamak vb.) • Etnik köken, milliyet, cinsiyet, din, ırk, yaş veya engellilik temelinde ayrımcılık yapan herhangi bir kurum veya kuruluşun yararına olmamalıdır.

4. DENETİM;

Şirketin bağış ve yardımlar ile ilgili uygulama ve faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve bu Politika hükümleri ile uygunluğu ve etkinliği, iç denetim kapsamında da düzenli olarak denetim ve değerlendirmeye tabi tutulur. Bu Politikaya ilişkin herhangi bir ihlalin olması durumunda Spectrum Danışmanlık çalışanları ve yönetim kurulu üyeleri tarafından etikkurul@spectrumbilisim.com mail adresine bildirilmelidir. Tüm bildirimler gizli tutulur. Bildirimlerin inceleme, soruşturma ve raporlama sürecinde gizlilik kuralları gözetilir. Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde olayın mahiyetine göre gerekli yaptırımlar P.17 Disiplin Prosedürüne istinaden uygulanır. Bu politikaya ilişkin ihlalleri raporlamaktan imtina edenler hakkında iş sözleşmesinin feshi de dâhil olmak üzere disiplin cezaları uygulanabilir.

YÜRÜRLÜLÜK;

Bu Politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Politikada günün koşullarına bağlı olarak sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemeler Süreç Yönetim Sistemi üzerinden onaya sunulur ve Yönetim Kurulu ‘nun onay vermesiyle yürürlüğe girer.